خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รายนามอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม
รองศาสตราจารย์ ปราณี จงสุจริตธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี

 รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า

 

อาจารย์ วราลี จันทโร

 

อาจารย์ กุลรัมภา วรศรี

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ Tanaka Ruriko

 

 


อาจารย์ Yoshitaka Otagaki

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ Saito Kazumi

 

 

อาจารย์ Yukinobu Yoshikawa

 
รายนามอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน


รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทองอาจารย์ นภ อึ๊งโพธิ์

 

อาจารย์ ดร.วริษา อัศวรัตน์อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ

 

อาจารย์ นพเก้า สิรินธรานนท์อาจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์อาจารย์ จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์อาจารย์ ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม


Chinese 09 Surachai
อาจารย์ สุรชัย  ปัทมผดุงศักดิ์

 อาจารย์ Wang Yan


อาจารย์ Yuan Kai Wei
 
อาจารย์ Tan Tain Yan
   

 
รายนามอาจารย์สาขาวิชาภาษาอาเซียน
 

อาจารย์ พิสิฐ อำนวยเงินตรา

 
   

 
รายนามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางอันธิกา แก้วมูลกิจนางสาวจิตต์ลดา สิงหรานางสาวโบรณี จุลประภาศรยุทธ

 นางสาวอารียา จำนงฤทธิ์