ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการสหกิจศึกษา

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีนโยบายสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่นิสิตแสดงความจำนง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 จะเข้าร่วมโครงการในช่วงภาคปลายของปีการศึกษา มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ ทำให้นิสิตได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในการทำงานอย่างเต็มที่

 

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ของภาควิชาภาษาตะวันออก

 

ปีการศึกษา 2556

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝึกงาน

วันที่เข้าร่วม

นางสาวธาชินี ชื่นจิตต์

โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล

1 เม.ย. 57 - 29 ส.ค. 57

นางสาวบุญชิตา ฤทธิเดช

บริษัท แอปเปิ้ล โมเดล เมเนจเม้นท์

31 มี.ค. 57 - 18 ก.ค. 57

นางสาวอภิญญา เขียวโสภณ

บริษัท Paradise picnic tour 

1 เม.ย. 57 - 29 ส.ค. 57

นางสาวกรพรรณ แม้นโกศล

บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด  

1 เม.ย. 57 - 29 ส.ค. 57

ปีการศึกษา 2554

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝึกงาน

วันที่เข้าร่วม

นางสาวพิมพ์ชนก  ชูศิลป์ 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด 

1 พ.ย. 54 – 28 ก.พ. 55

 

ปีการศึกษา 2553

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝึกงาน

วันที่เข้าร่วม

นางสาวฝั่งฟ้า  ยางคำ 

บริษัท ซากุระ คิส จำกัด