ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การบริหารงานภาควิชา

 

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

1.

รองศาสตราจารย์ปราณี  จงสุจริตธรรม    

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

2.

อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

3.

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บรรจงมณี

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

5.

อาจารย์สุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า

กรรมการ

7.

อาจารย์จิรายุทธ์  หรรษาพันธุ์

กรรมการ

8.

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร.วริษา อัศวรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

10.

นางอันธิกา  แก้วมูลกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

11.

นางสาวโบรณี จุลประภาศรยุทธ

ผู้ช่วยเลขานุการ