خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - คณะกรรมการประจำภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การบริหารงานภาควิชา

 

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

1.

อาจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์  

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

2.

อาจารย์วราลี จันทโร

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

3.

อาจารย์จิรายุทธ์ หรรษาพันธ์ุ

รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

4.

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์

กรรมการ

6.

อาจารย์ ดร.กุลรัมภา วรศรี

กรรมการ

7.

รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

กรรมการและเลขานุการ

9.

นางอนัญญา แก้วมูลกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

10.

นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฎร์

ผู้ช่วยเลขานุการ