خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - คำอธิบายรายวิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คำอธิบายรายวิชาภาษาพม่า

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รายละเอียด 
 
 
01367311  ภาษาพม่า I (Myanmar Language I) ระบบเสียงภาษาพม่า เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพม่ากบภาษาไทย การอ่านและการเขียนตัวอักษรพม่า ไวยากรณ์พม่า ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพื้นฐาน คาศพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 400 คำ

The sound system of Myanmar. Comparison of the Myanmar and the Thai sound systems. Reading and
writing Myanmar script. Myanmar grammar. Basic listening speaking, reading and writing skills with a vocabulary of 400 words used in everyday life.
3(3-0-6)
01367312 ภาษาพม่า II (Myanmar Language II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01367311
ระดับภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคาศัพท์ภาษาพม่าใหม่ 600 คำ บทสนทนาในชีวิตประจาวัน

Levels of formality, listening, speaking, reading and writing with a vocabulary of 600 new Myanmar
Language words. Conversations on everyday life topics.
3(3-0-6)
01367411 ภาษาพม่า III (Myanmar Language III)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01367312
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และสานวนภาษาพม่า 1,200 คำ การเล่าเรื่อง การแสดงทรรศนะ

Listening, speaking, reading, and writing skills with a vocabulary of 1,200 Myanmar words and idioms. Telling stories. Expressing views.
 3(3-0-6)