خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - คำอธิบายรายวิชา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คำอธิบายรายวิชาภาษามลายู

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รายละเอียด 
 
 
01398101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I
(Communicative Malayu I)
อักษรมลายู ระบบเสียงภาษามลาย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพนฐาน คำศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Malayu script. Malayu sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.
 3(3-0-6)
01398102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II
(Communicative Malayu II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398101
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสานวนในชีวิตประจำวัน

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.
3(3-0-6)
01398103  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III
(Communicative Malayu III)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398102
โครงสร้างและหลักไวยากรณ คาศัพท์และสานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจาวัน เขียน ข้อความสั้นๆ

Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.
3(3-0-6)
01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV
(Communicative Malayu IV)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398103
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา สานวนและโครงสร้างของประโยค สนทนา โต้ตอบเรื่องทั่วๆ ไป

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.
3(3-0-6)
01398105 การอ่านภาษามลายู
(Malayu Reading)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398104
หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษามลายูที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันเพื่อจับใจความสาคัญและพูดรายงาน

Principles of reading. Reading selected Malayu articles related to daily life to grasp main ideas and giving oral reports.
3(3-0-6)
01398106 การฟัง-พูดภาษามลายู
(Malayu Listening and Speaking)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398104
ทักษะการฟังและพูดภาษามลาย เน้นการใช้ศัพท์สานวนและประโยคในชีวิตประจาวัน

Listening and speaking skills in Malayu with emphasis on vocabulary, expressions and sentences in daily life.
3(3-0-6)