خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Department of Eastern Language Kasetsart University - ภาษาเกาหลี
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

คำอธิบายรายวิชาภาษาเกาหลี

 

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รายละเอียด 
 
 
01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I
(Communicative Korean I)
อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Korean script. Korean sound. Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.
 3(3-0-6)
01395102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II
(Communicative Korean II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395101
Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 3(3-0-6)
01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III
(Communicative Korean III)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395102
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และสานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจาวัน เขียนข้อความสั้นๆ

Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

3(3-0-6)
01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV
(Communicative Korean IV )
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395104
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้นๆเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา สานวนและโครงสร้างของประโยค สนทนา โต้ตอบเรื่องทั่วๆไป

Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.
3(3-0-6)
01395105 การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี
(Korean Reading and Oral Report)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395104
หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับ เพื่อจับใจความสาคัญ และพูดรายงาน

Principles of reading. Reading selected articles related to daily life to grasp main ideas and giving oral
reports.
3(3-0-6)
01395106 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี
(Korean Listening and Speaking)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395104
ทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี เน้นการ และประโยค

Listening and speaking skills in Korean with emphasis on vocabulary, expressions and sentences in daily life.
3(3-0-6)