ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่น

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น จัดโครงการนวัตกรรมธุรกิจญี่ปุ่นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การต่อยอด รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอนวัตกรรม รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรม