ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ได้จัดโครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

DSCF1566_resize.JPGDSCF1598_resize.JPGDSCF1568_resize.JPGDSCF1561_resize.JPGDSCF1570_resize.JPGDSCF1594_resize.JPGDSCF1572_resize.JPGDSCF1569_resize.JPGDSCF1581_resize.JPGDSCF1600_resize.JPGDSCF1608_resize.JPGDSCF1563_resize.JPGDSCF1588_resize.JPGDSCF1601_resize.JPGDSCF1604_resize.JPGDSCF1579_resize.JPGDSCF1606_resize.JPGDSCF1576_resize.JPG