ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.comgaziantep escort


    

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

โครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558

ได้จัดโครงการนำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00-12.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

DSCF1316_resize.JPGDSCF1284_resize.JPGDSCF1301_resize.JPGDSCF1313_resize.JPGDSCF1256_resize.JPGDSCF1318_resize.JPGDSCF1287_resize.JPGDSCF1319_resize.JPGDSCF1286_resize.JPGDSCF1265_resize.JPGDSCF1293_resize.JPGDSCF1266_resize.JPGDSCF1328_resize.JPGDSCF1251_resize.JPG